Algemene voorwaarden

ART. 1 ORDERBEVESTIGING

1.1 Enkel de door de verkoper ondertekende orderbevestiging verbindt de verkoper. De uitvoering ervan geschiedt aan de algemene verkoopsvoorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. De verkoopovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied. Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van de verkoper zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die het bedrijf kan verbinden.

1.2 Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de klant de forfaitaire vergoeding van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

1.3 Een order kan enkel geplaatst worden door een persoon of organisatie met een ondernemingsnummer. Distriplex heeft het recht om de bestelling nietig te verklaren indien niet aan deze voorwaarde is voldaan.

1.4 Na het afsluiten van de bestelling heeft de koper geen herroepingsrecht.

ART. 2 OMSCHRIJVING VAN DE TE LEVEREN GOEDEREN

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

ART. 3 PRIJS

3.1 De prijs is deze zoals op het bestek vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste of variabele kosten ten Gevolge van wijzigingen in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie,…). De eventuele prijsherziening zal geschieden volgens de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

3.2 De prijs is excl. B.T.W.

3.3 De prijs geldt exclusief levering , vervoer en verzekeringskosten, tenzij anders vermeld.

ART.4 LEVERINGSVOORWAARDEN

4.1 De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn daarom niet bindend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.2 Indien de koper de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend, inmiddels draagt de koper het risico.

4.3 Indien na bestelling het product binnen de 30 dagen niet bij de koper ligt, zelfs bij vertraging, kan de bestelling door de koper geannuleerd worden.

4.4 In eerste instantie wordt uitsluitend in de Benelux geleverd, maar bij specifieke aanvragen kan de verkoper ook beslissen potentiële klanten in andere regio's te voorzien van van zijn producten.

4.5 De verkoper staat in voor de goede staat van het product. Indien niet het geval, heeft de klant recht op een reparatie, vervanging of terugbetaling.

ART.5 CONTROLE

5.1 De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Er worden geen klachten meer aanvaard na 8 dagen na de levering of na de behandeling ervan.

5.2 Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de 5 dagen na de ontdekking ervan schriftelijk zijn medegedeeld en indien de goederen intussen geen enkele behandeling hebben ondergaan. De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden.

5.3 Fouten die niet zichtbaar zijn met het blote oog op 1 meter afstand binnen en 3 meter afstand buiten kunnen nooit als claim aanvaard worden.

ART.6 EIGENDOMSOVERDRACHT

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten.

Levering geschiedt op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadevallen dient te verzekeren.

De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd.

ART.7 BETALING

7.1 De prijs is, behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar bij ontvangst van de goederen.

7.2 Het bedrag van de factuur moet netto betaald worden. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper.

7.3 In geval van niet-betaling zal de prijs verhoogd worden met een vergoeding van 15%, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is een intrest verschuldigd die met 2% de discontovoet van de Nationale Bank van België overtreft. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. De nalatigheidintresten worden per begonnen maand gerekend.

7.4 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

7.5 Evenzo zijn bij geheel of gedeeltelijke niet-tijdige betaling, de boeten en de intresten zoals vermeld onder 7.3 verschuldigd.

7.6 Het trekken of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

7.7 Onverminderd wat bepaald is in 5.1, moet in geval van betwisting de factuur worden geprotesteerd binnen de 8 dagen na ontvangst.

7.8 Betalingen kunnen gebeuren via het betalingsplatform mollie of via overschrijving op:

CRELAN IBAN BE 09103031591857

BIC NICABEBB

Of

BNP PARIBAS FORTIS IBAN BE02 2900 3175 0040

BIC GEBABEBB

ART.8 WAARBORGEN

Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangaande verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken behoudt de verkoper zich het recht voor om van de koper de geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen al geheel of gedeeltelijk worden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in 1.2.

Art 9. Privacy & Data Bescherming (GDPR)

GDPR

Distriplex volgt de GDPR-wet (General Data Protection Regulation) van 25 mei 2018. In de geest van die wet hebben we maatregelen genomen tegen datalekken en hackings en zijn we transparant in onze procedures rond dataverzameling en data-opslag:

Privacy:

Distriplex verbindt zich ertoe geen persoonlijke gegevens met andere partijen te delen en enkel te gebruiken voor de bestelling die een persoon geplaatst heeft. Gedurende de hele procedure is Distriplex transparant in hoe en welke gegevens we verzamelen.

Na de mogelijke verkoopprocedure geeft Distriplex enkel commerciële informatie aan personen die expliciet toestemming daarvoor gegeven hebben.

Google Analytics

Deze site maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Het cookie van Google Analytics is een "first party cookie", dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘distriplex.be’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van Distriplex en niet van Google.

Cookies kunnen uw computer niet beschadigen. Onze cookies slaan geen gevoelige informatie zoals uw naam, adres of betalingsgegevens op: zij bevatten eenvoudig de ‘sleutel’ die, zodra u ingelogd bent, met deze informatie in verband wordt gebracht. We gebruiken deze versleutelde informatie om uw ervaring op de site te helpen verbeteren. Zo helpen ze ons om fouten vast te stellen en op te lossen, of om u relevante gerelateerde producten te tonen als u aan het browsen bent.

Als u cookies niet wenst te activeren of specifieke cookies wilt deactiveren, kunt u onze site toch gebruiken.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

ART.10 RETENTIERECHT

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de koper die zich in de magazijnen en werkplaatsen bevinden, door de verkoper kunnen worden weerhouden ter nadere waarborg van de betaling van het verschuldigde maakloon voor reeds terug gegeven goederen.

ART.11 GESCHILLENREGELING

11.1 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.

11.2 Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg. Inclusief honoraria, zullen ten laste van de koper worden verhaald.

Verdere info

Distriplex, division of Polyplastics

Leuvensesteenweg 613

1930 Zaventem

09 285 94 14

info@distriplex.be

BE 0478.265.428